Phyllis V.M. Thompson BORN 1900 in Sydney, NSW.
 Data 

NSW Birth Record 536/1900

THOMPSON PHYLLIS V M
WILLIAM M & ANN O H
@ SYDNEY
 
 
 FATHER William Mann Thompson (1850-1933)
 MOTHER Ann Olga Hamline Glasson (1865-1924)


Go to Index of Names