Sydney William Webb

(1859—1940) BORN 1859
 Data 

NSW Birth Record 4851/1859

WEBB SYDNEY W
EDMUND & SELINA J J
@ BATHURST
 
 DIED 1940
 Data 

NSW Death Record 564/1940

WEBB SYDNEY WILLIAM
EDMUND & SELINA JANE JONES
@ CHATSWOOD
 
 
 FATHER Edmund Webb (1830-1889)
 MOTHER Selina Jane Jones Tom (1835-1929)
 
 MARRIED Lucy Ann Amelia Lee (1857-1946) in 1883 in Bathurst, NSW.
 Data 

NSW Marriage Record 3740/1883

WEBB SYDNEY WILLIAM & LEE LUCY ANN A
@ BATHURST
 
 CHILDREN   Sydney Douglas Webb (1884-1959)


Go to Index of Names